AV - Enquête  

Deze enquête en prijsvraag (samen de "Enquête en Prijsvraag") wordt beheerd en gepromoot door Emma Sleep GmbH, Wilhelm-Leuschner-Str. 78, 60329 Frankfurt am Main, Duitsland ("Emma"). De wedstrijd loopt van [13 Mei, 2024 /9:00] (de "Openingsdatum") tot [31 Mei 2024/9:00] (de "Sluitingsdatum") (samen de "Wedstrijdperiode"). 

 

(1) Enquête en Prijsvraag en gegevensbescherming: Door mee te doen aan het onderzoek en de prijsvraag ga je (de "Deelnemer") ermee akkoord dat je volledige naam, e-mailadres en mobiele nummer (indien opgegeven) en woonplaats door Emma worden gebruikt voor het uitvoeren van dit onderzoek en de prijsvraag en voor het ontvangen van marketingcontact als de Deelnemer ervoor heeft gekozen om zich aan te melden. 

 

Emma kan om meer persoonlijke informatie vragen voor zover dit nodig is om de prijs uit te reiken. U gaat ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens door Emma worden gebruikt om het onderzoek en de prijsvraag te voltooien. Alle persoonlijke gegevens die door Emma worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Emma. 

 

Je e-mailadres en andere persoonlijke gegevens die de Deelnemer voor deze Enquête en Prijsvraag verstrekt, worden uitsluitend door Emma gebruikt en verwerkt ten behoeve van het uitvoeren en beheren van deze Enquête en Prijsvraag en ten behoeve van marketingcontact. Emma verwerkt je persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar privacybeleid. 

 

Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot het onderzoek en de Wedstrijd moeten worden gericht aan [email protected].  

 

(2) Hoe deel te nemen aan de Wedstrijd: Om deel te nemen aan de Wedstrijd moet de Deelnemer: 

a. de Enquête volledig invullen; 

b. bereid zijn om zijn/haar volledige naam, e-mailadres en woonplaats bekend te maken voor deelname aan de Wedstrijd. 

c. in aanmerking komen voor deelname aan de Wedstrijd 

 

 

(3) Geschiktheid: Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Wedstrijd, moet je als Deelnemer: 

- achttien (18) jaar of ouder zijn; en 

 

De volgende personen zijn uitgesloten van de Wedstrijd: 

(a) werknemers van Emma; 

(b) werknemers van agenten of leveranciers van Emma die beroepshalve betrokken zijn bij de Wedstrijd of de administratie ervan; of  

(c) leden van de naaste familie of het huishouden van de onder a) en b) hierboven genoemde personen. 

 

Emma accepteert geen wedstrijdinzendingen die: 

- worden automatisch gegenereerd door de computer; 

- worden in bulk voltooid; 

- meerdere keren meedoen aan de Wedstrijd; 

- ongepaste inhoud bevatten, gewelddadig of asociaal gedrag vergoelijken of aanmoedigen, of aanstoot geven; 

- onleesbaar, onleesbaar, onbegrijpelijk, gewijzigd, nagemaakt, vervalst of gemanipuleerd zijn; of 

- zijn onvolledig. 

Emma heeft het recht om, naar eigen goeddunken, iedereen uit te sluiten van de Wedstrijd die op een dergelijke manier handelt. 

 

Door deel te nemen aan de Wedstrijd, bevestigt de Deelnemer dat hij/zij hiervoor in aanmerking komt en dat hij/zij de prijs mag claimen. Emma kan de deelnemer vragen om aan te tonen dat hij/zij inderdaad in aanmerking komt voor deelname aan de Wedstrijd. 

 
Emma behoudt zich alle rechten voor om een Deelnemer te diskwalificeren wiens gedrag in strijd is met de geest of bedoeling van de Wedstrijd. 

 

 

(4) Hoe de Wedstrijd werkt: De Wedstrijd sluit op de Einddatum van de Wedstrijd. Inzendingen in het kader van de Wedstrijd moeten worden ingediend tijdens de Wedstrijdperiode. Inzendingen die na de Einddatum van de Wedstrijd worden ingediend, worden als ongeldig beschouwd en daarom niet in behandeling genomen. 

 

Er zijn geen aankopen nodig om deel te nemen aan het onderzoek en de wedstrijd. 

 

Slechts één (1) inzending per persoon. 

 

Door deel te nemen aan de Wedstrijd gaat de Deelnemer ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. 

 

 

(5) Prijs: Eén winnende Deelnemer aan de Wedstrijd (de "Winnaar") ontvangt een Amazon e-gift voucher ter waarde van 50€ ("Prijs"). 

 

De Prijs is niet overdraagbaar of verhandelbaar en heeft geen alternatief in contanten. 

 

De Prijs moet worden geclaimd binnen de periode zoals afzonderlijk gecommuniceerd door Emma . 

 

De Amazon e-cadeaubon die als Prijs dient, wordt uitgegeven en aangeboden door een ander bedrijf dat niet gelieerd is aan Emma. Voor het inwisselen, de geldigheid, het gebruik van, de toegang tot en de inhoud van de dienst moet een contract worden afgesloten met de uitgever van de Amazon e-cadeaubonnen en alle relaties met de uitgever zijn onderhevig aan de Algemene voorwaarden van de uitgever. We verwijzen in dit verband naar de Algemene voorwaarden van de Amazon-cadeaubon:  

 

Er kunnen extra kosten of vergoedingen van toepassing zijn en de Winnaar kan worden gevraagd om een account aan te maken bij de uitgever van de Amazon e-gift vouchers en zijn/haar persoonlijke gegevens aan de uitgever te verstrekken om gebruik te kunnen maken van de Prijs. 

 

Emma belooft of garandeert niet dat de Winnaar in staat zal zijn om gebruik te maken van de Prijs of dat er geen beperkingen of restricties zullen zijn op de toegang tot de Prijs en de Winnaar doet afstand van alle claims tegen Emma, haar gelieerde bedrijven, haar werknemers en haar bestuurders in dit verband. 

Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Winnaar om de Prijs in te wisselen. 

 

(6) Hoe een Winnaar wordt geselecteerd: Elke inzending krijgt een nummer bij ontvangst en 1 Winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle in aanmerking komende inzendingen met behulp van een geschikte, externe online generator tool. Er worden geen persoonlijke gegevens gedeeld bij het willekeurig selecteren van de winnaar. De beslissing van Emma is definitief. De Winnaar wordt per e-mail gecontacteerd op 30th juni 2024 ("Bekendmakingsdatum Winnaar"). 

 

Alle redelijke inspanningen zullen worden gedaan om contact op te nemen met de Winnaar, eerst per e-mail en vervolgens per telefoon (indien gedeeld nummer), maar als de Prijs wordt geweigerd of niet wordt opgeëist door de Winnaar, of als de Winnaar niet kan worden gecontacteerd, om welke reden dan ook, binnen vijf (5) werkdagen na de Bekendmakingsdatum van de Winnaar, zal een vervangende Winnaar worden geselecteerd op basis van dezelfde willekeurige selectie en zal hij/zij op de hoogte worden gebracht onder dezelfde voorwaarden. De oorspronkelijke Winnaar en zijn/haar deelname komen dan te vervallen. Een Prijs kan niet door een derde partij namens de Deelnemer worden geclaimd. 

 

Emma moet informatie publiceren of beschikbaar maken die aangeeft dat er een geldige wedstrijd heeft plaatsgevonden. Om aan deze verplichting te voldoen, stuurt Emma de achternaam en woonplaats van de Winnaar naar iedereen die binnen één (1) maand na de Einddatum van de Wedstrijd een e-mail stuurt naar [email protected]. Als een Deelnemer er bezwaar tegen heeft dat zijn achternaam en woonplaats geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd of beschikbaar worden gesteld, neem dan contact op met Emma via [email protected]. In dergelijke omstandigheden geeft Emma de informatie en de winnende inzending op verzoek nog steeds door aan nationale reclamebureaus. 

 

 

(7) Beloften: Bij het invullen van het Onderzoek belooft de Deelnemer dat: 

- hij/zij geen inhoud zal uploaden, opnemen of gedrag zal aanmoedigen dat in strijd is met enige wet of regelgeving (inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten), en elke inzending met dergelijk materiaal zal naar het eigen goeddunken van Emma ongeldig worden verklaard. Emma sluit alle aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijk materiaal uit; en 

- hij/zij zich op geen enkele manier onbeleefd of gewelddadig zal gedragen tegenover medewerkers van Emma tijdens of na de Wedstrijd. Emma heeft het recht om, naar eigen goeddunken, iedereen uit te sluiten van de Wedstrijd die zich op een dergelijke manier gedraagt. 

 

 

(8) Intellectueel eigendom: Alle inzendingen voor het Onderzoek en de Wedstrijd worden na ontvangst eigendom van Emma. Door een inzending en eventueel bijbehorend materiaal in te dienen, gaat de Deelnemer akkoord met: 

- toestaan dat zijn/haar naam wordt gebruikt in mededelingen om Emma te promoten; en 

- alle intellectuele eigendomsrechten overdragen aan Emma met volledige eigendomsgarantie; en 

- afstand te doen van alle morele rechten in en op zijn/haar inzending of anderszins in verband met zijn/haar inzending waarop de Deelnemer nu of op enig moment in de toekomst recht kan hebben op grond van de lokale wetgeving inzake intellectueel eigendom, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en op grond van alle vergelijkbare wetgeving die van tijd tot tijd overal ter wereld van kracht is. 

 

 

(9) Beperking van aansprakelijkheid: Emma aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die verloren gaan of vertraagd zijn tijdens het transport, ongeacht de oorzaak, inclusief maar niet beperkt tot defecte apparatuur, technische storingen, netwerk- en computerhardware of -software. 

 

Voor zover wettelijk toegestaan is Emma onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van de deelname aan de Prijs, tenzij dit is veroorzaakt door nalatigheid van Emma. De wettelijke rechten van de Deelnemer worden niet aangetast. 

 

 

(10) Rechten van Emma: Emma behoudt zich het recht voor om op elk moment de Enquête en Prijsvraag te annuleren, aan te passen of te vervangen als, redelijk handelend, de Enquête en Prijsvraag niet kunnen worden uitgevoerd zoals gespecificeerd. 

 

Emma behoudt zich het recht voor om de Prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde, in het geval dat omstandigheden buiten haar macht dit onvermijdelijk maken. 

 

Als er enige reden is om aan te nemen dat deze algemene voorwaarden zijn geschonden, kan Emma naar eigen goeddunken een Deelnemer uitsluiten van het Onderzoek en de Wedstrijd. 

 

 

(11) Toepasselijk recht en jurisdictie: Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en de partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.