Privacyverklaring

Wij zijn verheugd over uw gebruik van onze website. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons en wij willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website gebruikt.

1. Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevensa. Het volgende informeert u over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens op onze website. Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan die betrekking hebben op een levende persoon die kan worden geïdentificeerd.

b. Controller volgens de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming ("EU GDPR") is:

Emma Sleep GmbH

Wilhelm-Leuschner-Street 78

60329 Frankfurt am Main

Germany

U kunt onze functionaris voor gegevensbeveiliging bereiken via de volgende gegevens:

Emma Sleep GmbH

Datenschutzbeauftragter

Wilhelm-Leuschner-Street 78

60329 Frankfurt am Main

Germany

[email protected]

c. Als wij gebruik maken van gecontracteerde dienstverleners voor individuele functies om onze diensten aan u te presenteren of uw gegevens voor reclamedoeleinden, zullen wij u hieronder in detail informeren over de respectieve processen.

2. Uw rechten als betrokkenea. U heeft de volgende rechten tegenover ons met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

Toegangsrecht van de betrokkene (artikel 15, EU GDPR):

U hebt het recht om te allen tijde bij ons informatie op te vragen over de gegevens die wij over u bewaren. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, de categorieën gegevens die wij verwerken, de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt, de bron van de gegevens indien deze niet rechtstreeks bij u zijn verzameld, en, indien van toepassing, de ontvangers met wie wij uw gegevens hebben gedeeld. U kunt kosteloos een kopie van uw gegevens bij ons opvragen. Indien u extra kopieën wenst, behouden wij ons het recht voor u hiervoor kosten in rekening te brengen.

Recht op rectificatie (artikel 16, EU GDPR):

U hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te rectificeren. Wij zullen de nodige stappen ondernemen om de gegevens die wij opslaan en verwerken voortdurend nauwkeurig, volledig en actueel te houden, op basis van de meest actuele informatie die beschikbaar is.

Recht op wissen (artikel 17, EU GDPR):

U hebt het recht te eisen dat uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden gewist, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht op beperking van de verwerking (artikel 18, EU GDPR):

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen indien de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, indien de verwerking onwettig is maar u weigert deze te laten wissen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze wel nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte, of indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21 GDPR.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20, EU GDPR):

U hebt het recht om te verzoeken dat wij uw gegevens - indien technisch mogelijk - overdragen aan een andere verantwoordelijke partij. U kunt dit recht echter alleen uitoefenen als de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract. In plaats van een kopie van uw gegevens te ontvangen, kunt u ons ook vragen de gegevens rechtstreeks aan een andere, door u aangewezen verantwoordelijke partij te verstrekken.

Recht van bezwaar (artikel 21, EU GDPR):

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, zolang de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, op onze gerechtvaardigde belangen of op die van een derde partij. In dat geval zullen wij de verwerking van uw gegevens staken. Dit is niet van toepassing indien wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme gronden voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, of indien wij uw gegevens nodig hebben voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Recht om toestemming in te trekken (artikel 7(3), EU GDPR):

U hebt het recht om uw toestemming aan ons op elk moment in te trekken. Als gevolg daarvan is het ons niet toegestaan om de verwerking van persoonsgegevens die op deze toestemming was gebaseerd, in de toekomst voort te zetten.

b. Als u het gevoel hebt dat wij niet op een passende manier hebben gereageerd op uw verzoeken of klachten, of als u zich nog meer zorgen maakt, hebt u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. De voor ons verantwoordelijke autoriteit is de 

c. U kunt meer te weten komen over uw rechten als betrokkene door een verzoek te sturen naar [email protected].

3. Verzameling van persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoektBij een bezoek aan onze website, d.w.z. zonder dat u zich registreert of instemt met de verdere verwerking of het gebruik van de gegevens, worden alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft, automatisch opgeslagen. Om te voldoen aan deze technische vereisten voor u om onze website te bekijken en voor de nodige veiligheid te zorgen, worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • IP-adres,
 • Datum en tijdstip van uw bezoek,
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT),
 • Inhoud van de query (specifieke bezochte site),
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode,
 • Aantal overgedragen gegevens,
 • Website waarvan het oorspronkelijke verzoek afkomstig is,
 • Browser,
 • Besturingssysteem, apparaat, en de gebruikersinterface ervan
 • Taal en versie van browsersoftware.


De hierboven vermelde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en legitieme belangen (artikel 6(1)(f), EU GDPR):

 • Om een vlotte verbinding van de website te garanderen
 • Om een comfortabel gebruik van onze website te garanderen
 • om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te beoordelen en voor andere administratieve doeleinden.

Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in zogenaamde logbestanden. Wanneer u deze website bezoekt, wordt deze informatie automatisch geregistreerd zonder uw tussenkomst en opgeslagen tot ze automatisch wordt gewist. Als u niet wilt dat de bovenstaande persoonsgegevens worden verzameld, moet u onze website niet bezoeken, aangezien wij u zonder deze persoonsgegevens geen toegang tot onze website kunnen verlenen.

Als je besluit deel te nemen aan ons Verwijs-een-vriend programma, kunnen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken die verband houden met jouw verwijzing (dit kan onder andere je naam, e-mailadres en bestelnummer, subtotaal en valuta omvatten). Deze informatie wordt gebruikt om je verwijzing te identificeren en fraude op te sporen. In verband hiermee kunnen we persoonlijke gegevens ontvangen van je vrienden die jou hebben doorverwezen via de "verwijs een vriend"-optie bij de registratie van ons Verwijs-een-vriend programma.

4. Gebruik van onze webwinkel: bestellingen en retourneren van productenAls u in onze webshop wilt bestellen, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt, die wij nodig hebben om uw bestelling te verwerken en de verkoopovereenkomst met u uit te voeren. De essentiële gegevens voor het sluiten van het contract zijn gemarkeerd, verdere gegevens worden op vrijwillige basis verstrekt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens om uw bestelling en retouren te verwerken. Voor laaddoeleinden kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder. Om de levering van de goederen aan u te beheren, en vanwege de aard van de transactie, moeten we uw afleveradres en contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) delen met bezorgbedrijven. Alleen strikt noodzakelijke gegevens worden gedeeld met het oog op de coördinatie van de levering, bescherming tegen fraude en opheldering van urgente problemen. De wettelijke basis hiervoor is dat deze verwerking objectief noodzakelijk is voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst met u (Artikel 6 (1) (b) AVG). Dit betekent dat de verkoop van goederen in feite niet volledig kan worden uitgevoerd als deze specifieke verwerking van de persoonsgegevens in kwestie niet plaatsvindt. Houd er rekening mee dat het niet verstrekken van de verplichte persoonsgegevens ertoe kan leiden dat uw bestelling bij ons niet kan worden uitgevoerd.

Als u een product wilt retourneren, moeten we uw persoonlijke gegevens (afleveradres en contactgegevens) ook delen met de toegewezen niet-gouvernementele/liefdadigheidsorganisatie of het bezorgbedrijf voor het ophalen en ophalen van het product. De wettelijke basis is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is (Artikel 6 (1) (b) AVG) en ons legitieme belang bij het beheren van productretouren.

5. Ontvangers van persoonsgegevensa. In het kader van onze activiteiten en dienstverlening kan het noodzakelijk worden dat wij de over u opgeslagen persoonsgegevens doorgeven aan natuurlijke personen, rechtspersonen of overheidsinstanties. Wij sluiten contracten met onze dienstverleners, die ervoor zorgen dat zij uw persoonsgegevens alleen mogen verwerken op een manier waartoe wij hen uitdrukkelijk opdracht hebben gegeven. Bovendien zien wij erop toe dat zij de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens veilig te verwerken en dat zij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is. Externe dienstverleners die persoonsgegevens kunnen ontvangen, vallen in het algemeen onder de volgende categorieën ontvangers:

Dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen

Kredietinstellingen en aanbieders van betaaldiensten voor facturering en betalingsverwerking (aanbieders van online betalingen)

Pakketvervoerder

Niet-gouvernementele/liefdadige organisatie die productretouren verzamelt

IT-dienstverlener voor het onderhoud van onze IT-infrastructuur

Cloud provider

Dienstverlener voor de optimalisatie van het online aanbod

Invorderingsdienstverleners of advocaten voor het innen van vorderingen en het afdwingen van vorderingen in rechte. Indien in het geval van een incassozaak persoonsgegevens (klant- en contactgegevens, betalings- en verbruiksgegevens en gegevens over de vordering) worden overgedragen aan een incassodienstverlener, zullen wij u vooraf informeren over de voorgenomen overdracht.

b. Indien persoonsgegevens worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie, zullen wij ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het gegevensbeschermingsniveau van EU GDPR. Bij gebrek aan een adequaatheidsbesluit dragen we alleen gegevens over aan dienstverleners uit derde landen die passende garanties bieden in overeenstemming met artikel 46, EU GDPR (meestal Standard Contract Clauses).

6. Garantie en klachten betreffende aankoopWij bieden u de garantie dat:

 • Emma Easy Matras, Emma Metalen Bed gedurende 5 jaar vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten.
 • (a) Emma Hybrid Lite Matras, Emma O2 Matras, Emma Hybrid Matras, Emma Hybrid Premium Matras, Emma Deluxe Boxspring, Emma Deluxe Storage Boxspring, Emma Signature Boxspring, Emma Flip Topper, Emma Diamond Topper gedurende 10 jaar vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten.
 • (b) Emma Premium Lattenbodem gedurende 25 jaar vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten.
 • (c) Emma Houten Bed gedurende 3 jaar vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten.
 • (d) Alle Emma Kussens, Emma Temp Topper, Emma One Bosxpring, Emma Original Bed, Emma Storage Bed, Emma Essential Bedframe, Emma Lattenbodem gedurende 2 jaar vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten.

We geven geen garantie op de rest van de accessoires

Als u vindt dat uw product defect is, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen op ons [adres voor klantenservice] om een klacht in te dienen. Om een klacht in te dienen, moet u ons een aankoopbewijs en andere informatie over het defect kunnen overleggen. Als wij vaststellen dat uw product onder de garantie valt, zullen wij het naar ons eigen inzicht repareren of vervangen. De garantie geldt niet voor normale slijtage, verkeerd gebruik of schade veroorzaakt door verkeerd onderhoud. De garantie geldt ook alleen voor de oorspronkelijke koper van het product en kan gebonden zijn aan bepaalde beperkingen en restricties zoals:

 • Normale slijtage of overige schade als gevolg van verkeerd gebruik van het product.

 • Het normale verweken van het matrasschuim als gevolg van regelmatig gebruik.

 • Voorkeuren voor comfort inclusief voorkeuren voor stevigheid en/of warmtebehoud na de proefperiode van 100 nachten.

 • Schade door schimmel, geur of mijten en verkleuring door verkeerd gebruik zoals het morsen van vloeistoffen, slechte ventilatie of overmatige vochtigheid.

 • Matrassen die beschadigd of vervuild zijn door verkeerd gebruik.

 • Schade of defecten die ontstaan doordat de matras niet binnen een redelijke termijn is uitgepakt (tot zes weken na levering).

 • Matrassen die buiten het Nederland zijn vervoerd.

Aanvullend kan de klant een beroep doen op het Europese platform voor geschillencommissie online aankopen (RLL), dat toegankelijk is op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Belangrijk hierbij is dat het verzoek om bemiddeling van de klant alleen in behandeling wordt genomen als :

-de klant eerst heeft geprobeerd het geschil rechtstreeks met de verkoper op te lossen door middel van een schriftelijke klacht, zoals hierboven beschreven;

-het verzoek van de klant niet duidelijk ongegrond of beledigend is;

-het verzoek van de klant wordt gedaan binnen een periode van minder dan één jaar vanaf de datum van zijn schriftelijke klacht bij de verkoper;

-het geschil niet al eerder door een andere bemiddelaar of door de rechter is onderzocht.

7. Beperkingen wat betreft locatie en automatische doorverwijzingen

Wij beperken de toegang tot de website niet op basis van locaties binnen de Europese Unie. We zullen altijd uitdrukkelijke toestemming van gebruikers vragen, voordat wij hen naar een andere versie van onze website doorverwijzen- in overeenstemming met alle toepasselijke EU-voorschriften betreffende automatische doorverwijzingen

We kunnen verschillende versies van onze website aanbieden voor verschillende regio's of talen, maar wij zullen ervoor zorgen dat gebruikers op de hoogte zijn van eventuele doorverwijzingen. Daarnaast zullen zij de mogelijkheid hebben om te kiezen welke versie van de website zij willen gebruiken.

8. Betalingsdiensten

Om de klanten van dienst te zijn, bieden wij verschillende betaalwijzen aan, waaronder directe betaling met creditcard, bankpas of met bankoverschrijving. Door uw betaalinformatie aan ons te verstrekken, machtigt u ons om de desbetreffende kosten in rekening te brengen via de door u gekozen betaalwijze. Als u kiest voor directe betaling, zullen wij de betaling in rekening brengen zodra we overgaan tot verzending. Kiest u voor bankoverschrijving, dan moet de betaling binnen 10 dagen na ontvangst van de orderbevestiging worden gedaan, anders wordt de bestelling geannuleerd (wij brengen u hiervoor geen extra kosten in rekening). Wij accepteren alleen betalingen van Europese rekeningen. We nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele extra kosten die voor uw bank van toepassing kunnen zijn. Pas als de betaling is ontvangen, start het leveringsproces en gaat de levertijd in. Als u een betalingsplan of de optie op afbetaling kiest, zullen we uw betaling volgens het afgesproken schema in rekening brengen. Als we de betaling via de door u gekozen betaalmethode niet ontvangen, behouden wij ons het recht voor uw bestelling uit te stellen of te annuleren totdat de betaling is ontvangen.

Het is van belang om te weten dat alle betalingen door onze betalingsverwerkingspartners geverifieerd en goedgekeurd moeten worden. Wij behouden ons het recht voor een betaling te weigeren of te annuleren om welke reden dan ook, inclusief verdenking van fraude, ongeautoriseerd gebruik of onvoldoende financiële middelen. Wij behouden ons tevens het recht voor om onze betalingsvoorwaarden op elk moment en zonder aankondiging vooraf te wijzigen

Als u vragen of twijfels heeft over onze betaalvoorwaarden, neem dan contact met ons op via +31 20 808 7300.

9. Levering4.1.

Als iets je in onze webshop wil bestellen, dan is het voor het sluiten van het contract nodig dat je ons je persoonlijke gegevens verstrekt. Deze hebben wij nodig om je bestelling te verwerken en om het verkoopcontract compleet te maken. De benodigde gegevens zijn gemarkeerd, het verstrekken van overige gegevens is vrijwillig. We gebruiken de door jou verstrekte persoonlijke gegevens om je bestellingen en retourzendingen te verwerken. Voor het in rekening brengen van kosten kunnen we je betalingsgegevens doorgeven aan onze bank of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder. Om de levering van producten aan jou te beheren, en vanwege de aard van de transactie, moeten we jouw afleveradres en contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) delen met bezorgbedrijven. Alleen strikt noodzakelijke gegevens worden gedeeld om de levering te coördineren, bescherming te bieden tegen fraude en om dringende zaken op te lossen. De juridische reden hiervoor is dat deze verwerking op objectieve basis noodzakelijk is voor de uitvoering van de koopovereenkomst met jou (artikel 6, lid 1, onder b) GDPR). Dit betekent dat de verkoop van goederen niet volledig kan worden uitgevoerd als deze specifieke verwerking van de persoonsgegevens in kwestie niet plaatsvindt. Houd er rekening mee dat het niet verstrekken van de verplichte persoonsgegevens ertoe kan leiden dat je bestelling bij ons niet kan worden uitgevoerd. Als je een product wilt retourneren, moeten we je persoonlijke gegevens (afleveradres en contactgegevens) ook doorgeven aan de aangewezen non-profitorganisatie of bezorger voor het ophalen en in ontvangst nemen van het product. De juridische reden hiervoor is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarvan de betrokkene partij is (artikel 6, lid 1, onder b) GDPR) en ons wettelijk belang bij het verwerken van retourzendingen van producten.

4.2.

We verzenden het/de product(en) binnen het op de website aangegeven tijdvak op de dag dat we je bestelling aannemen.

4.3.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen buiten onze verantwoordelijkheid. Als de levering van het/de product(en) wordt vertraagd door een situatie waarop wij geen invloed hebben, nemen we zo snel mogelijk contact met je op om je dit te laten weten. We zullen stappen ondernemen om de gevolgen van de vertraging tot een minimum te beperken. Als we dit doen, zijn we niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door de situatie, maar als er een risico is op grote vertraging, kun je contact met ons opnemen om het contract te beëindigen. Je ontvangt dan een terugbetaling voor product(en) die je hebt betaald, maar niet hebt ontvangen.

4.4.

Mochten goederen niet beschikbaar zijn, dan wordt een eventueel voorschot onmiddellijk terugbetaald.

4.5.

Het/de product(en) is (zijn) jouw verantwoordelijkheid vanaf het moment dat wij het/de product(en) afleveren op het aan ons opgegeven afleveradres.

4.6.

Als je niet op het afleveradres bent of als niemand de producten in ontvangst kan nemen, laten we een briefje achter met informatie over hoe je de levering kunt verzetten of hoe je de producten kunt ophalen bij een plaatselijk afhaalpunt.

4.7.

Als je de producten niet afhaalt zoals het door ons geregeld is, als je de levering niet verzet nadat de levering niet gelukt is of als je de producten niet bij het afhaalpunt ophaalt, nemen we contact met je op voor verdere instructies. We zouden dan opslagkosten en overige leveringskosten bij je in rekening kunnen brengen. Als we, ondanks onze inspanningen, niet in staat zijn om contact met je op te nemen over het opnieuw afspreken van de aflevering kunnen we het contract beëindigen en schadevergoeding eisen voor enig verlies dat is veroorzaakt door jouw weigering om de bestelling in ontvangst te nemen. Als je in gebreke blijft met het aanvaarden van de producten, behouden we ons het recht voor om de goederen aan een derde partij te verkopen of om je aansprakelijk te stellen voor mogelijk geleden verlies.

4.8.

Het specifieke bezorgingstijdsvak wordt je door de bezorger meegedeeld. De werkuren die worden besteed aan het wachten op de bestelling worden niet vergoed.

4.9.

Wij verzoeken onze consumenten om de goederen onmiddellijk te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade. Ook verzoeken wij je om eventuele klachten zo snel mogelijk te melden aan de verkoper en de transportonderneming. Je recht op garantie blijft ongewijzigd.

Wij accepteren helaas geen bestellingen van buiten Nederland en leveren ook niet aan adressen buiten Nederland.

10. Mededelingen en contactformulierWanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail of via het contactformulier, worden de door u verstrekte gegevens verwerkt ten behoeve van de afhandeling van uw verzoek en voor het geval dat er vervolgvragen rijzen. Als u contact met ons opneemt in verband met uw aankoop, is onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens dat deze nodig zijn om onze koopovereenkomst met u na te komen. Als u contact met ons opneemt in verband met andere zaken, is onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens ons gerechtvaardigd belang om uw probleem op te lossen en u in staat te stellen snel en gemakkelijk contact met ons op te nemen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), EU GDPR. De persoonsgegevens die wij in dit kader verzamelen, worden gewist wanneer het verzoek in verband met het contact volledig is opgehelderd en het is ook niet te verwachten dat het specifieke contact in de toekomst opnieuw relevant zal worden, tenzij wettelijke opslagverplichtingen zich hiertegen verzetten.

11. Nieuwsbrieven en elektronische kennisgevingena. Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met promotionele informatie. Onze nieuwsbrieven bevatten informatie over onze producten, aanbiedingen, promoties en ons bedrijf. Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de registratie, verzending en statistische evaluatieprocedure en uw recht op bezwaar.

Voor de inschrijving op onze nieuwsbrief gebruiken wij een gelogde Double-Opt-in procedure. Dit betekent dat u na inschrijving een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw inschrijving te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk zodat niemand zich met vreemde e-mailadressen kan aanmelden. Inschrijvingen op de nieuwsbrief worden gelogd om het inschrijvingsproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van het tijdstip van registratie en bevestiging, evenals het IP-adres. Ook wijzigingen van uw gegevens die door de dienstverlener zijn opgeslagen, worden geregistreerd. Het doel van deze procedure is om uw registratie te kunnen bewijzen en, indien nodig, een mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens op te helderen.

Om u te abonneren op de nieuwsbrief, is het voldoende om uw e-mailadres in te voeren. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op ten behoeve van de verzending van de nieuwsbrief. De verzending van de nieuwsbrief en de meting van de prestaties zijn gebaseerd op uw toestemming als u zich heeft aangemeld.

b. Als u een nieuwsbrief, kennisgeving en/of marketing ontvangt zonder u in te schrijven, doen wij dit op basis van ons artikel 6(1)(f), EU GDPR en ons legitiem belang voor marketing en om u te informeren over onze producten en diensten.

c. De rechtsgrondslag voor het verzenden van reclamemails aan bestaande klanten naar aanleiding van de verkoop van producten of diensten wordt gegeven in de bijzondere voorwaarden van artikel 11.7 van de Nederlandse Telecommunicatiewet betreffende elektronische marketing.

d. Digitale communicatie en contactformulier: Als je een bestelling in onze winkel hebt geplaatst, kunnen we je ook transactieberichten en andere servicegerelateerde berichten sturen via de contactgegevens die je hebt verstrekt. (Art. 11.7 Dutch Telecommunications Act). Wanneer je per e-mail of via het contactformulier contact met ons opneemt, worden de gegevens die je verstrekt verwerkt om je verzoek te behandelen en voor het geval er vervolgvragen zijn. We kunnen je ook digitale communicatie sturen d.m.v. e-mailnieuwsbrieven en andere online kennisgevingen met promotionele informatie. Deze nieuwsbrieven bevatten informatie over onze producten, aanbiedingen, promoties en ons bedrijf. Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kun je je toestemming op elk moment intrekken door op de afmeldlink te klikken die in elke nieuwsbrief staat. We verwerken je persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid


e. Als u marketinginhoud van derden van onze vertrouwde partners wilt ontvangen en daarmee instemt, sturen wij u nieuwsbrieven met producten, diensten, aanbiedingen en promoties van derden. In deze nieuwsbrieven kunt u inhoud ontvangen met betrekking tot detailhandel, consumentengoederen, gezondheid, schoonheid, sport en entertainment. Wij verwerken uw persoonsgegevens en versturen deze nieuwsbrieven op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR) 

Op basis van uw specifieke toestemming om e-mails van vertrouwde partners te ontvangen, kunt u in dit type communicatie content ontvangen van de volgende partners: 

 • Rituals Cosmetics B.V. 

U hebt het recht om uw toestemming voor dit type inhoud op elk moment in te trekken door gebruik te maken van de link die beschikbaar is onderaan onze nieuwsbrief. We merken ook op dat we de lijst van partners kunnen bijwerken, en u zult op de hoogte worden gebracht van deze bijwerking van ons privacybeleid.

f. Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming intrekken of u te allen tijde afmelden door te klikken op de afmeldlink in elke nieuwsbriefmail of door contact met ons op te nemen via [email protected].

12. Bewaring van gegevensWij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode van de klantrelatie met u of gedurende de wettelijk vereiste periode na beëindiging van een dergelijke relatie of overeenkomst om onze wettelijke aanspraken te verdedigen, onze rechten te beschermen en af te dwingen, of om te voldoen aan wet- en regelgeving. In het algemeen is de wettelijke bewaartermijn voor documenten die belangrijk zijn voor de belastingheffing (zoals boekhoudkundige kwitanties) tien (10) jaar, terwijl andere documenten die kunnen worden beschouwd als commerciële of zakelijke transactiedocumenten zes (6) jaar zijn.

13. Sociale-mediaportalena. Wij zijn vertegenwoordigd op de hieronder vermelde sociale netwerken en portaalsites voor de beoordeling van werkgevers. Deze aanwezigheden worden uitsluitend beheerd door de desbetreffende aanbieder. Ze dienen om rechtstreeks te communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers. Als u contact met ons opneemt via onze sociale mediakanalen, verwerken wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt, evenals de persoonsgegevens die nodig zijn om uw verzoek te verwerken. Voor zover u de exploitanten van de respectieve socialemediaplatforms toestemming hebt gegeven (bijv. door middel van een checkbox opt-in), vindt de verwerking plaats op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde bij de exploitant van het desbetreffende platform intrekken met werking voor de toekomst.

b. Wanneer u onze social media-pagina's bezoekt, worden uw gebruikersgegevens geregistreerd en aan ons verstrekt door de exploitant. De precieze soorten gegevens verschillen van aanbieder tot aanbieder, maar omvatten doorgaans de volgende informatie:

Follower: aantal en opgeslagen profielen; informatie over groei en ontwikkeling over een bepaald tijdsbestek.

Bereik: aantal mensen dat een specifieke bijdrage ziet; aantal interacties met een bijdrage. Hieruit kan bijvoorbeeld worden afgeleid welke content beter wordt ontvangen door de community dan andere.

Ad-prestaties: hoeveel mensen zijn bereikt door een bijdrage of een betaalde advertentie en hebben er interactie mee gehad?

Demografie: gemiddelde leeftijd van bezoekers, geslacht, locatie, taal.

c. Aangezien onze sociale mediakanalen worden beheerd door de aanbieders van het desbetreffende sociale netwerk, kan er sprake zijn van aanvullend gebruik van uw persoonsgegevens door de desbetreffende exploitant, waar wij geen invloed op hebben. Vaak gaat het daarbij om de registratie van uw IP-adres, het aanmaken van statische evaluaties en de verwerking van verdere informatie die in de vorm van cookies wordt opgeslagen. Wij hebben geen invloed op het genereren en presenteren van deze persoonlijke gegevens en kunnen deze functie niet uitschakelen noch de verwerking van de persoonlijke gegevens verhinderen.

d. De uitoefening van de rechten van de betrokkene en verzoeken kunnen het effectiefst direct aan de platformaanbieders worden gericht, aangezien alleen zij toegang hebben tot uw persoonsgegevens en onmiddellijk actie kunnen ondernemen en informatie kunnen verstrekken. Mocht onze medewerking hiervoor noodzakelijk zijn, dan zullen wij u ondersteunen bij het afdwingen van uw rechten als betrokkene.

e. Meer gedetailleerde informatie over de gebruiksvoorwaarden van het betreffende platform evenals een gedetailleerde beschrijving van de verdere gegevensverwerking en de respectievelijke bezwaarmogelijkheden vindt u op de pagina's van de aanbieders.

14. Social-Media plug-insWe hebben plug-ins geïntegreerd in onze webdiensten. Deze plug-ins worden aangegeven door de desbetreffende knop die bij de dienst hoort. Met behulp van de plug-ins kunnen gebruikers links naar de desbetreffende websites delen of plaatsen op sociale netwerken zoals Facebook of Twitter of de inhoud daar aanbevelen. Door uw actieve interactie met deze plug-ins (bijv. door op de betreffende knop te klikken of een commentaar achter te laten) wordt deze informatie rechtstreeks aan de betreffende dienst doorgegeven en daar opgeslagen.

Wanneer u een van onze webdiensten bezoekt die een geactiveerde plugin bevatten, brengt uw browser een verbinding tot stand met de servers van de betreffende dienst, die op zijn beurt de inhoud van de plugin aan uw browser doorgeeft, die deze vervolgens in de weergegeven pagina integreert. Zo wordt de informatie over het bezoek van onze webdiensten doorgestuurd naar de betreffende dienst. Wij verzamelen zelf geen persoonsgegevens door middel van de social plugins of over het gebruik ervan en hebben geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plugin verzamelt en hoe deze door de aanbieder worden gebruikt. Er moet van worden uitgegaan dat ten minste het IP-adres en apparaatgerelateerde informatie wordt verzameld en gebruikt. Het is ook mogelijk dat de dienstverlener probeert om cookies op de gebruikte computer op te slaan. Als u bij de betreffende dienst bent ingelogd op hetzelfde moment dat u onze webdiensten bezoekt via uw persoonlijke gebruikersaccount (bijv. via een andere browsersessie), kan de dienstverlener het bezoek aan onze webdiensten toewijzen aan uw account.

15. Facebook Insights - "Facebook Fanpages"Bij een bezoek aan onze Facebook-pagina verzamelt Facebook onder andere uw IP-adres en andere informatie, die in de vorm van cookies op uw apparaat wordt opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om ons als exploitant van de Facebook-pagina statistische informatie te verstrekken over het gebruik van Facebook. Wij hebben toegang tot deze statistieken via zogenaamde Facebook "insights". Deze statistieken worden uitsluitend door Facebook verzameld en ter beschikking gesteld. Wij als exploitant van de pagina hebben geen invloed op het genereren en de presentatie ervan. Wij kunnen het genereren ervan en de gegevensverwerking niet stopzetten of verhinderen. Meer informatie over de door Facebook ter beschikking gestelde "inzichten" vindt u hier: https://www.facebook.com/help/pages/insights. De volgende informatie wordt ons door Facebook via "Insights" ter beschikking gesteld: Aantal paginaweergaven, "likes", pagina-activiteiten, bereik, impressies, videoweergaven, postkliks en reacties, postbereik, opmerkingen, gedeelde inhoud, antwoorden, geslachtsverhouding, regionale verdeling van de gebruikers (herkomst op basis van land en stad), taal, opens en clicks in de shop, clicks op het adres en op het telefoonnummer. De exploitatie van deze Facebook-pagina en de daaruit voortvloeiende verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers is gebaseerd op artikel 6(1)(f), EU GDPR en ons gerechtvaardigd belang om gebruikers en bezoekers van onze Facebook-pagina te informeren en met hen in interactie te treden.

16. Cookiesa. Naast de hierboven genoemde gegevenscategorieën gebruiken we cookies om het bezoek aan onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en u van bepaalde functies gebruik te laten maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de gedelegeerde harde schijf van uw browser worden opgeslagen, waardoor bepaalde informatie terugvloeit naar de persoon die de cookie heeft geplaatst (in dit geval wij). Cookies worden gebruikt om de gebruikerservaring en de effectiviteit van onze website te verbeteren.

b. Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

Transient Cookies - Transient cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Dit zijn meestal sessie-cookies, die een zogenaamde "sessie-ID" opslaan, die het mogelijk maakt om tijdens een bepaalde sessie verschillende query's binnen uw browser toe te wijzen. Dit kan worden gebruikt om uw apparaat te identificeren wanneer u tijdens een sessie herhaaldelijk een website bezoekt. Deze cookies worden verwijderd zodra u uitlogt of het browservenster wordt gesloten.

Persistente cookies - Persistente cookies stellen de website in staat uw informatie en instellingen bij een volgend bezoek te onthouden. Hierdoor krijgt u sneller en gemakkelijker toegang tot de website, omdat u bijvoorbeeld niet opnieuw uw taalinstellingen hoeft te wijzigen. Hoe lang de cookie op uw apparaat blijft, hangt af van de duur of de vervaldatum van de desbetreffende cookie en van uw browserinstellingen. Deze cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die van cookie tot cookie kan verschillen. Permanente cookies kunnen op elk moment worden verwijderd via de beveiligingsinstellingen in uw browser.

c. Afhankelijk van het soort cookie gebruiken we cookies op basis van onze legitieme belangen (technisch noodzakelijke cookies, artikel 6(1)(f), EU GDPR) of op basis van uw toestemming (optionele cookies, artikel 6(1)(a), EU GDPR), afhankelijk van uw selectie van de cookiebanner die wordt weergegeven wanneer u toegang krijgt tot de website. U kunt ook uw browserinstellingen configureren op basis van uw voorkeuren en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies weigeren te aanvaarden. Dit kan leiden tot een functionele beperking van onze aanbiedingen en onze website.

d. In de website kunnen de volgende cookies worden gebruikt: