⏰ LAATSTE KANS! KLIK HIER voor ONZE CYBER MONDAY DEALS! ⏰

Black Friday Sale

Laatste KANS!

U hebt geen artikelen in het winkelmandje.

Privacyverklaring

Wij zijn verheugd over uw gebruik van onze website. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons en wij willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website gebruikt.

1. Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens


a. Het volgende informeert u over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens op onze website. Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan die betrekking hebben op een levende persoon die kan worden geïdentificeerd.

b. Controller volgens de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming ("EU GDPR") is:

Emma Sleep GmbH
Wilhelm-Leuschner-Street 78
60329 Frankfurt aan de Main
Duitsland

U kunt onze functionaris voor gegevensbeveiliging bereiken via de volgende gegevens:

entplexit GmbH
Kölner Straße 12
65760 Eschborn
[email protected]

c. Als wij gebruik maken van gecontracteerde dienstverleners voor individuele functies om onze diensten aan u te presenteren of uw gegevens voor reclamedoeleinden, zullen wij u hieronder in detail informeren over de respectieve processen.

2. Uw rechten als betrokkene


a. U heeft de volgende rechten tegenover ons met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

 • Toegangsrecht van de betrokkene (artikel 15, EU GDPR):
 • U hebt het recht om te allen tijde bij ons informatie op te vragen over de gegevens die wij over u bewaren. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, de categorieën gegevens die wij verwerken, de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt, de bron van de gegevens indien deze niet rechtstreeks bij u zijn verzameld, en, indien van toepassing, de ontvangers met wie wij uw gegevens hebben gedeeld. U kunt kosteloos een kopie van uw gegevens bij ons opvragen. Indien u extra kopieën wenst, behouden wij ons het recht voor u hiervoor kosten in rekening te brengen.

 • Recht op rectificatie (artikel 16, EU GDPR):
 • U hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te rectificeren. Wij zullen de nodige stappen ondernemen om de gegevens die wij opslaan en verwerken voortdurend nauwkeurig, volledig en actueel te houden, op basis van de meest actuele informatie die beschikbaar is.

 • Recht op wissen (artikel 17, EU GDPR):
 • U hebt het recht te eisen dat uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden gewist, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18, EU GDPR):
 • U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen indien de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, indien de verwerking onwettig is maar u weigert deze te laten wissen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze wel nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte, of indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21 GDPR.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20, EU GDPR):
 • U hebt het recht om te verzoeken dat wij uw gegevens - indien technisch mogelijk - overdragen aan een andere verantwoordelijke partij. U kunt dit recht echter alleen uitoefenen als de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract. In plaats van een kopie van uw gegevens te ontvangen, kunt u ons ook vragen de gegevens rechtstreeks aan een andere, door u aangewezen verantwoordelijke partij te verstrekken.

 • Recht van bezwaar (artikel 21, EU GDPR):
 • U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, zolang de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, op onze gerechtvaardigde belangen of op die van een derde partij. In dat geval zullen wij de verwerking van uw gegevens staken. Dit is niet van toepassing indien wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme gronden voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, of indien wij uw gegevens nodig hebben voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 • Recht om toestemming in te trekken (artikel 7(3), EU GDPR):
 • U hebt het recht om uw toestemming aan ons op elk moment in te trekken. Als gevolg daarvan is het ons niet toegestaan om de verwerking van persoonsgegevens die op deze toestemming was gebaseerd, in de toekomst voort te zetten.

  b. Als u het gevoel hebt dat wij niet op een passende manier hebben gereageerd op uw verzoeken of klachten, of als u zich nog meer zorgen maakt, hebt u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. De voor ons verantwoordelijke autoriteit is de Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.

  c. U kunt uw vragen over uw rechten als betrokkene naar ons sturen door het invullen van het aanvraagformulier voor de rechten van de betrokkene (DSR) dat u linksonder op deze pagina kunt vinden of het formulier dat u kunt vinden door te klikken op deze link.

  3. Verzameling van persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt


  Bij een bezoek aan onze website, d.w.z. zonder dat u zich registreert of instemt met de verdere verwerking of het gebruik van de gegevens, worden alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft, automatisch opgeslagen. Om te voldoen aan deze technische vereisten voor u om onze website te bekijken en voor de nodige veiligheid te zorgen, worden de volgende gegevens opgeslagen:

  • IP-adres,
  • Datum en tijdstip van uw bezoek,
  • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT),
  • Inhoud van de query (specifieke bezochte site),
  • Toegangsstatus/HTTP-statuscode,
  • Aantal overgedragen gegevens,
  • Website waarvan het oorspronkelijke verzoek afkomstig is,
  • Browser,
  • Besturingssysteem, apparaat, en de gebruikersinterface ervan
  • Taal en versie van browsersoftware.

  De hierboven vermelde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en legitieme belangen (artikel 6(1)(f), EU GDPR):

 • Om een vlotte verbinding van de website te garanderen
 • Om een comfortabel gebruik van onze website te garanderen
 • om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te beoordelen en voor andere administratieve doeleinden.
 • Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in zogenaamde logbestanden. Wanneer u deze website bezoekt, wordt deze informatie automatisch geregistreerd zonder uw tussenkomst en opgeslagen tot ze automatisch wordt gewist. Als u niet wilt dat de bovenstaande persoonsgegevens worden verzameld, moet u onze website niet bezoeken, aangezien wij u zonder deze persoonsgegevens geen toegang tot onze website kunnen verlenen.

  4. Gebruik van onze webwinkel: bestellingen en retourneren van producten


  Als u in onze webwinkel wilt bestellen, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt, die wij nodig hebben om uw bestelling te verwerken en de koopovereenkomst met u na te komen. Verplichte gegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de overeenkomsten zijn gemarkeerd, verdere gegevens zijn vrijwillig. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonlijke gegevens voor de afwikkeling van uw bestelling en retourzendingen. Daartoe kunnen wij uw betalingsgegevens aan onze huisbank of aan de gekozen betalingsdienstaanbieder doorgeven. Als wij goederen aan u leveren, geven wij uw persoonlijke gegevens voor de levering door aan de toegewezen verzendonderneming. Als u een product wilt retourneren, geven wij uw persoonsgegevens door aan de aangewezen niet-gouvernementele/liefdadigheidsorganisatie voor het afhalen en ophalen van het product. De rechtsgrondslag hiervoor is dat de verwerking noodzakelijk is om de koopovereenkomst met u na te komen en voor ons gerechtvaardigd belang om een logistiek proces tot stand te brengen dat tegemoetkomt aan onze zakelijke behoeften. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 (1) (b) EU GDPR. Het niet verstrekken van de verplichte persoonlijke gegevens kan betekenen dat uw bestelling bij ons niet kan worden uitgevoerd.

  5. Ontvangers van persoonsgegevens


  a. In het kader van onze activiteiten en dienstverlening kan het noodzakelijk worden dat wij de over u opgeslagen persoonsgegevens doorgeven aan natuurlijke personen, rechtspersonen of overheidsinstanties. Wij sluiten contracten met onze dienstverleners, die ervoor zorgen dat zij uw persoonsgegevens alleen mogen verwerken op een manier waartoe wij hen uitdrukkelijk opdracht hebben gegeven. Bovendien zien wij erop toe dat zij de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens veilig te verwerken en dat zij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is. Externe dienstverleners die persoonsgegevens kunnen ontvangen, vallen in het algemeen onder de volgende categorieën ontvangers:

 • Dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen
 • Kredietinstellingen en aanbieders van betaaldiensten voor facturering en betalingsverwerking (aanbieders van online betalingen)
 • Pakketvervoerder
 • Niet-gouvernementele/liefdadige organisatie die productretouren verzamelt
 • IT-dienstverlener voor het onderhoud van onze IT-infrastructuur
 • Cloud provider
 • Dienstverlener voor de optimalisatie van het online aanbod
 • Invorderingsdienstverleners of advocaten voor het innen van vorderingen en het afdwingen van vorderingen in rechte. Indien in het geval van een incassozaak persoonsgegevens (klant- en contactgegevens, betalings- en verbruiksgegevens en gegevens over de vordering) worden overgedragen aan een incassodienstverlener, zullen wij u vooraf informeren over de voorgenomen overdracht.
 • b. Indien persoonsgegevens worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie, zullen wij ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het gegevensbeschermingsniveau van EU GDPR. Bij gebrek aan een adequaatheidsbesluit dragen we alleen gegevens over aan dienstverleners uit derde landen die passende garanties bieden in overeenstemming met artikel 46, EU GDPR (meestal Standard Contract Clauses).

  6. Mededelingen en contactformulier


  Wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail of via het contactformulier, worden de door u verstrekte gegevens verwerkt ten behoeve van de afhandeling van uw verzoek en voor het geval dat er vervolgvragen rijzen. Als u contact met ons opneemt in verband met uw aankoop, is onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens dat deze nodig zijn om onze koopovereenkomst met u na te komen. Als u contact met ons opneemt in verband met andere zaken, is onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens ons gerechtvaardigd belang om uw probleem op te lossen en u in staat te stellen snel en gemakkelijk contact met ons op te nemen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), EU GDPR. De persoonsgegevens die wij in dit kader verzamelen, worden gewist wanneer het verzoek in verband met het contact volledig is opgehelderd en het is ook niet te verwachten dat het specifieke contact in de toekomst opnieuw relevant zal worden, tenzij wettelijke opslagverplichtingen zich hiertegen verzetten.

  7. Nieuwsbrieven en elektronische kennisgevingen


  a. Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met promotionele informatie. Onze nieuwsbrieven bevatten informatie over onze producten, aanbiedingen, promoties en ons bedrijf. Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de registratie, verzending en statistische evaluatieprocedure en uw recht op bezwaar.

  Voor de inschrijving op onze nieuwsbrief gebruiken wij een gelogde Double-Opt-in procedure. Dit betekent dat u na inschrijving een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw inschrijving te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk zodat niemand zich met vreemde e-mailadressen kan aanmelden. Inschrijvingen op de nieuwsbrief worden gelogd om het inschrijvingsproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van het tijdstip van registratie en bevestiging, evenals het IP-adres. Ook wijzigingen van uw gegevens die door de dienstverlener zijn opgeslagen, worden geregistreerd. Het doel van deze procedure is om uw registratie te kunnen bewijzen en, indien nodig, een mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens op te helderen.

  Om u te abonneren op de nieuwsbrief, is het voldoende om uw e-mailadres in te voeren. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op ten behoeve van de verzending van de nieuwsbrief. De verzending van de nieuwsbrief en de meting van de prestaties zijn gebaseerd op uw toestemming als u zich heeft aangemeld.

  b. Als u een nieuwsbrief, kennisgeving en/of marketing ontvangt zonder u in te schrijven, doen wij dit op basis van ons artikel 6(1)(f), EU GDPR en ons legitiem belang voor marketing en om u te informeren over onze producten en diensten.

  c. Om te stoppen met het ontvangen van de nieuwsbrief, kunt u uw toestemming voor of bezwaar tegen het ontvangen van dezelfde op elk gewenst moment intrekken door te klikken op de afmeldlink die in elke nieuwsbrief e-mail of door het invullen van de DSR Request Form linksonder op deze pagina.

  8. Bewaring van gegevens


  Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode van de klantrelatie met u of gedurende de wettelijk vereiste periode na beëindiging van een dergelijke relatie of overeenkomst om onze wettelijke aanspraken te verdedigen, onze rechten te beschermen en af te dwingen, of om te voldoen aan wet- en regelgeving. In het algemeen is de wettelijke bewaartermijn voor documenten die belangrijk zijn voor de belastingheffing (zoals boekhoudkundige kwitanties) tien (10) jaar, terwijl andere documenten die kunnen worden beschouwd als commerciële of zakelijke transactiedocumenten zes (6) jaar zijn.

  9. Sociale-mediaportalen


  a. Wij zijn vertegenwoordigd op de hieronder vermelde sociale netwerken en portaalsites voor de beoordeling van werkgevers. Deze aanwezigheden worden uitsluitend beheerd door de desbetreffende aanbieder. Ze dienen om rechtstreeks te communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers. Als u contact met ons opneemt via onze sociale mediakanalen, verwerken wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt, evenals de persoonsgegevens die nodig zijn om uw verzoek te verwerken. Voor zover u de exploitanten van de respectieve socialemediaplatforms toestemming hebt gegeven (bijv. door middel van een checkbox opt-in), vindt de verwerking plaats op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde bij de exploitant van het desbetreffende platform intrekken met werking voor de toekomst.

  b. Wanneer u onze social media-pagina's bezoekt, worden uw gebruikersgegevens geregistreerd en aan ons verstrekt door de exploitant. De precieze soorten gegevens verschillen van aanbieder tot aanbieder, maar omvatten doorgaans de volgende informatie:

 • Follower: aantal en opgeslagen profielen; informatie over groei en ontwikkeling over een bepaald tijdsbestek.
 • Bereik: aantal mensen dat een specifieke bijdrage ziet; aantal interacties met een bijdrage. Hieruit kan bijvoorbeeld worden afgeleid welke content beter wordt ontvangen door de community dan andere.
 • Ad-prestaties: hoeveel mensen zijn bereikt door een bijdrage of een betaalde advertentie en hebben er interactie mee gehad?
 • Demografie: gemiddelde leeftijd van bezoekers, geslacht, locatie, taal.
 • c. Aangezien onze sociale mediakanalen worden beheerd door de aanbieders van het desbetreffende sociale netwerk, kan er sprake zijn van aanvullend gebruik van uw persoonsgegevens door de desbetreffende exploitant, waar wij geen invloed op hebben. Vaak gaat het daarbij om de registratie van uw IP-adres, het aanmaken van statische evaluaties en de verwerking van verdere informatie die in de vorm van cookies wordt opgeslagen. Wij hebben geen invloed op het genereren en presenteren van deze persoonlijke gegevens en kunnen deze functie niet uitschakelen noch de verwerking van de persoonlijke gegevens verhinderen.

  d. De uitoefening van de rechten van de betrokkene en verzoeken kunnen het effectiefst direct aan de platformaanbieders worden gericht, aangezien alleen zij toegang hebben tot uw persoonsgegevens en onmiddellijk actie kunnen ondernemen en informatie kunnen verstrekken. Mocht onze medewerking hiervoor noodzakelijk zijn, dan zullen wij u ondersteunen bij het afdwingen van uw rechten als betrokkene.

  e. Meer gedetailleerde informatie over de gebruiksvoorwaarden van het betreffende platform evenals een gedetailleerde beschrijving van de verdere gegevensverwerking en de respectievelijke bezwaarmogelijkheden vindt u op de pagina's van de aanbieders.

  10. Social-Media plug-ins


  We hebben plug-ins geïntegreerd in onze webdiensten. Deze plug-ins worden aangegeven door de desbetreffende knop die bij de dienst hoort. Met behulp van de plug-ins kunnen gebruikers links naar de desbetreffende websites delen of plaatsen op sociale netwerken zoals Facebook of Twitter of de inhoud daar aanbevelen. Door uw actieve interactie met deze plug-ins (bijv. door op de betreffende knop te klikken of een commentaar achter te laten) wordt deze informatie rechtstreeks aan de betreffende dienst doorgegeven en daar opgeslagen.

  Wanneer u een van onze webdiensten bezoekt die een geactiveerde plugin bevatten, brengt uw browser een verbinding tot stand met de servers van de betreffende dienst, die op zijn beurt de inhoud van de plugin aan uw browser doorgeeft, die deze vervolgens in de weergegeven pagina integreert. Zo wordt de informatie over het bezoek van onze webdiensten doorgestuurd naar de betreffende dienst. Wij verzamelen zelf geen persoonsgegevens door middel van de social plugins of over het gebruik ervan en hebben geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plugin verzamelt en hoe deze door de aanbieder worden gebruikt. Er moet van worden uitgegaan dat ten minste het IP-adres en apparaatgerelateerde informatie wordt verzameld en gebruikt. Het is ook mogelijk dat de dienstverlener probeert om cookies op de gebruikte computer op te slaan. Als u bij de betreffende dienst bent ingelogd op hetzelfde moment dat u onze webdiensten bezoekt via uw persoonlijke gebruikersaccount (bijv. via een andere browsersessie), kan de dienstverlener het bezoek aan onze webdiensten toewijzen aan uw account.

  11. Facebook Insights - "Facebook Fanpages"


  Bij een bezoek aan onze Facebook-pagina verzamelt Facebook onder andere uw IP-adres en andere informatie, die in de vorm van cookies op uw apparaat wordt opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om ons als exploitant van de Facebook-pagina statistische informatie te verstrekken over het gebruik van Facebook. Wij hebben toegang tot deze statistieken via zogenaamde Facebook "insights". Deze statistieken worden uitsluitend door Facebook verzameld en ter beschikking gesteld. Wij als exploitant van de pagina hebben geen invloed op het genereren en de presentatie ervan. Wij kunnen het genereren ervan en de gegevensverwerking niet stopzetten of verhinderen. Meer informatie over de door Facebook ter beschikking gestelde "inzichten" vindt u hier: https://www.facebook.com/help/pages/insights. De volgende informatie wordt ons door Facebook via "Insights" ter beschikking gesteld: Aantal paginaweergaven, "likes", pagina-activiteiten, bereik, impressies, videoweergaven, postkliks en reacties, postbereik, opmerkingen, gedeelde inhoud, antwoorden, geslachtsverhouding, regionale verdeling van de gebruikers (herkomst op basis van land en stad), taal, opens en clicks in de shop, clicks op het adres en op het telefoonnummer. De exploitatie van deze Facebook-pagina en de daaruit voortvloeiende verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers is gebaseerd op artikel 6(1)(f), EU GDPR en ons gerechtvaardigd belang om gebruikers en bezoekers van onze Facebook-pagina te informeren en met hen in interactie te treden.

  12. Cookies


  a. Naast de hierboven genoemde gegevenscategorieën gebruiken we cookies om het bezoek aan onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en u van bepaalde functies gebruik te laten maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de gedelegeerde harde schijf van uw browser worden opgeslagen, waardoor bepaalde informatie terugvloeit naar de persoon die de cookie heeft geplaatst (in dit geval wij). Cookies worden gebruikt om de gebruikerservaring en de effectiviteit van onze website te verbeteren.

  b. Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

 • Transient Cookies - Transient cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Dit zijn meestal sessie-cookies, die een zogenaamde "sessie-ID" opslaan, die het mogelijk maakt om tijdens een bepaalde sessie verschillende query's binnen uw browser toe te wijzen. Dit kan worden gebruikt om uw apparaat te identificeren wanneer u tijdens een sessie herhaaldelijk een website bezoekt. Deze cookies worden verwijderd zodra u uitlogt of het browservenster wordt gesloten.
 • Persistente cookies - Persistente cookies stellen de website in staat uw informatie en instellingen bij een volgend bezoek te onthouden. Hierdoor krijgt u sneller en gemakkelijker toegang tot de website, omdat u bijvoorbeeld niet opnieuw uw taalinstellingen hoeft te wijzigen. Hoe lang de cookie op uw apparaat blijft, hangt af van de duur of de vervaldatum van de desbetreffende cookie en van uw browserinstellingen. Deze cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die van cookie tot cookie kan verschillen. Permanente cookies kunnen op elk moment worden verwijderd via de beveiligingsinstellingen in uw browser.
 • c. Afhankelijk van het soort cookie gebruiken we cookies op basis van onze legitieme belangen (technisch noodzakelijke cookies, artikel 6(1)(f), EU GDPR) of op basis van uw toestemming (optionele cookies, artikel 6(1)(a), EU GDPR), afhankelijk van uw selectie van de cookiebanner die wordt weergegeven wanneer u toegang krijgt tot de website. U kunt ook uw browserinstellingen configureren op basis van uw voorkeuren en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies weigeren te aanvaarden. Dit kan leiden tot een functionele beperking van onze aanbiedingen en onze website.

  d. In de website kunnen de volgende cookies worden gebruikt:

  Hoe meld ik mij af?

  Afmelden is mogelijk door in je account onder het menu 'Nieuwsbrief abonnementen' te klikken op afmelden. Heb je geen account bij Emma, dan kan je je afmelden door op de link 'afmelden' onderaan de nieuwsbrief te klikken.

  Pin rotate icon

  Het lijkt erop dat je Emma vanuit het buitenland bezoekt.

  Ga naar 

  Kies jouw land uit de onderstaande lijst: