Privacybeleid en Algemene Voorwaarden

Wij zetten ons in om de slaapervaring van personen over de hele wereld voortdurend te verbeteren op een manier die privacy en persoonlijke gegevens respecteert, volhoudt en beschermt. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, en we willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website bezoekt en deelneemt aan onze onderzoeken, vragenlijsten en/of wedstrijden. Dit privacybeleid ("beleid") informeert u over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens wanneer u besluit deel te nemen aan de wedstrijd "Black Friday Quiz" vanxtionaris voor gegevensbescherming".

1. Identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

Verwerkingsverantwoordelijke volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is: Emma Matratzen GmbH Wilhelm-Leuschner-Str. 78 60329 Frankfurt am Main, Duitsland

2. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens wanneer u toegang krijgt tot en deelneemt aan de wedstrijd "Black Friday Quiz" en de bijbehorende Typeform-vragenlijst. Deze vragenlijst is toegankelijk op de website van Emma Black Friday en leidt naar de Typeform-vragenlijst waarin u uw inzending voor het weggevertje kunt invullen.


Bij toegang tot de website worden uw persoonsgegevens die uw apparaat aan onze server doorgeeft automatisch opgeslagen. Om te voldoen aan de technische vereisten voor het gebruik van de enquête en voor veiligheidsdoeleinden kunnen de volgende gegevens worden opgeslagen: IP-adres, datum en tijd van uw bezoek, tijdzone verschillend van Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van de query (specifieke bezochte site), toegangsstatus / HTTP-statuscode, hoeveelheid overgedragen gegevens, besturingssysteem, apparaat en zijn gebruikersinterface.


De bovengenoemde soorten gegevens worden verwerkt voor onze legitieme belangen en om u een vlot en comfortabel gebruik van de website te garanderen en om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te evalueren, alsmede voor andere administratieve doeleinden. Wij verwerken deze gegevens om veiligheidsredenen en ter bescherming tegen inbraken op basis van art. 6(1)(f) GDPR. Wanneer u de website bezoekt en gebruikt, worden de hierboven genoemde gegevens zonder uw tussenkomst automatisch geregistreerd en opgeslagen totdat ze automatisch worden gewist. Als u niet wilt dat bovengenoemde gegevens worden verzameld, kunnen wij u zonder deze gegevens geen toegang tot de website verlenen.


- Wanneer u onze enquêtes, quizzen of vragenlijsten (gehost via Typeform) opent, eraan deelneemt of erop reageert, kunnen wij u vragen bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen als u de wedstrijd wint. Bovendien wordt uw e-mailadres verwerkt voor marketingdoeleinden als u ons toestemming geeft om marketing van Emma te ontvangen. U wordt ook op de hoogte gesteld van de uitslag van de giveaway via het e-mailadres dat u hebt opgegeven.


- Wanneer u ons toestemming geeft om marketing van Emma te ontvangen, sturen wij u per e-mail nieuwsbrieven met promotionele informatie over onze producten, aanbiedingen, redactionele inhoud en artikelen over ons bedrijf. Om u te abonneren op de nieuwsbrief is het voldoende om uw e-mailadres in te voeren en uw toestemming te geven om marketing te ontvangen. Het verstrekken van verdere persoonlijke gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Nadat u uw toestemming hebt gegeven, slaan wij uw e-mailadres op voor het verzenden van de nieuwsbrief. Het doel hiervan is om uw aanmelding voor onze nieuwsbrieven te kunnen bewijzen en eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen. Om de nieuwsbrief niet langer te ontvangen, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, door op de afmeldlink in elke nieuwsbrief te klikken of door een verzoek van een betrokkene te sturen naar [email protected].


- Wanneer u ons contactformulier opent of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, enz.), kunnen wij u vragen bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres. De door u verstrekte gegevens worden verwerkt voor de behandeling van het verzoek en voor het geval er vervolgvragen rijzen. Het contactformulier is een extra service van ons waarmee u snel en gemakkelijk contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft over onze producten en diensten. De door ons in dit kader verzamelde persoonsgegevens worden gewist wanneer de met het contact verbonden vraag of kwestie volledig is opgehelderd en niet te verwachten valt dat het specifieke contact in de toekomst opnieuw relevant wordt, tenzij wettelijke bewaarplichten anders bepalen.


Technologieën zoals pixels en cookies worden door ons en onze dienstverleners gebruikt om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en u in staat te stellen van bepaalde functies gebruik te maken. Afhankelijk van het soort tool of dienst gebruiken wij deze op de rechtsgrondslag van onze legitieme belangen (art. 6(1)(f) GDPR) of op basis van uw toestemming (art. 6(1)(a) GDPR).

Deze technologieën worden onder meer gebruikt bij het analyseren van websitetrends, gebruik en demografie. Verdere informatie over de persoonsgegevens die wij van u kunnen verzamelen, varieert afhankelijk van de dienstverlener die wij gebruiken. De details voor elke dienstverlener staan hieronder in sectie 5.

3. Opslag en bewaring van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden. In het geval wij uw gegevens niet nodig hebben om de dienst aan u te verlenen, bewaren wij deze alleen zolang wij een legitiem zakelijk doel hebben om deze gegevens te bewaren volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan, verwerken, verspreiden of gebruiken op een wijze die ertoe leidt dat deze worden overgedragen naar toegang vanaf computersystemen die eigendom zijn van of beheerd worden door of namens ons. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen en opgeslagen in de Europese Economische Ruimte ("EER") of de Verenigde Staten van Amerika via onze dienstverleners.

Uw persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving die van toepassing is op het land van waaruit u de website gebruikt, en met inachtneming van onze verplichtingen inzake gegevensbewaring. Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van de gebruikersrelatie met u of voor de wettelijk vereiste periode na beëindiging van een dergelijke relatie om onze juridische claims te verdedigen, onze rechten te beschermen en af te dwingen, of om te voldoen aan wet- en regelgeving.

4. Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten onder de GDPR met betrekking tot de persoonsgegevens die u betreffen:

- Recht op toegang door de betrokkene

U heeft het recht om op elk moment informatie over de gegevens die wij over u bewaren bij ons op te vragen. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, de categorieën gegevens die wij verwerken, de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt, de bron van de gegevens indien deze niet rechtstreeks bij u zijn verzameld en, indien van toepassing, de ontvangers met wie wij uw gegevens hebben gedeeld.

- Recht op wissen

U hebt het recht te eisen dat uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

- Recht op bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, zolang de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, op onze legitieme belangen of die van een derde partij. In dat geval staken wij de verwerking van uw gegevens. Dit geldt niet als wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, of als wij uw gegevens nodig hebben voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

- Recht om toestemming in te trekken

In overeenstemming met Art. 7(3) GDPR heeft u het recht om uw toestemming van ons te allen tijde in te trekken. Als gevolg daarvan mogen wij de gegevensverwerking die op deze toestemming was gebaseerd in de toekomst niet voortzetten.

Als u van mening bent dat wij niet op passende wijze op uw klachten hebben gereageerd of als u verdere zorgen hebt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. Afhankelijk van uw locatie is de verantwoordelijke autoriteit voor ons de volgende:

Netherlands: Autoriteit Persoonsgegevens

Voor vragen over uw rechten als betrokkene kunt u zich tot ons wenden via [email protected] of per post naar het postadres van de verantwoordelijke voor de verwerking. 

5. Doorgifte en categorieën ontvangers van persoonsgegevens 

Wij delen uw persoonsgegevens met onze dienstverleners om ons te helpen de functionaliteit van de website te waarborgen. Wij kunnen ook informatie delen met onze dienstverleners voor analyse om ons te helpen bij het optimaliseren van de website. In het kader van onze activiteiten en diensten kan het nodig zijn dat wij de over u opgeslagen persoonsgegevens bekendmaken aan natuurlijke personen, rechtspersonen of overheidsinstanties. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen zoals beschreven in dit Privacybeleid om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om onze rechten te beschermen en te verdedigen.

Om u een soepele ervaring te bieden, kunnen wij uw persoonsgegevens van tijd tot tijd doorgeven aan onze gecontracteerde dienstverleners ("verwerker" of "verwerkers"). Wij sluiten contracten met onze dienstverleners om ervoor te zorgen dat zij uw persoonsgegevens alleen mogen verwerken op een manier die wij hen uitdrukkelijk hebben opgedragen. Bovendien zorgen wij ervoor dat onze dienstverleners de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens veilig te verwerken en uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig op te slaan.

Externe dienstverleners die persoonsgegevens kunnen ontvangen, vallen over het algemeen onder de volgende categorieën ontvangers:

- Dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van Emma Matratzen GmbH

- IT-dienstverleners voor het onderhoud van onze IT-infrastructuur

- Cloud providers

- Dienstverleners voor de optimalisatie van de websitediensten en -functies

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt en doorgegeven aan derde landen buiten de EER en het Verenigd Koninkrijk, zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het gegevensbeschermingsniveau van uw land. Bij gebrek aan een besluit inzake adequaatheid dragen wij alleen gegevens over aan dienstverleners uit derde landen die passende garanties bieden en de juiste gegevensverwerkingsovereenkomsten en modelcontractbepalingen hanteren.

Om de website te kunnen beheren en u een naadloze ervaring te kunnen bieden, hebben wij de volgende dienstverleners ingeschakeld die hieronder worden genoemd. Wanneer u ervoor kiest de website te gebruiken, kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan onze dienstverleners in de EER en/of de Verenigde Staten van Amerika, waar deze diensten worden gehost.

6. Typeform

Wij gebruiken Typeform, dat wordt geleverd door Typeform SL, gevestigd in Bac de Roda, 163 Barcelona 08019, om onze online enquêtes, quizzen of vragenlijsten te hosten.

- Locatie van de gegevensverwerking: Europese Unie

- Verzamelde gegevens: De antwoorden op de enquêtevragen

- Doeleinden van de gegevens: Online formulier en vragenlijst

- Rechtsgrondslag: Artikel 6, lid 1, onder a) GDPR

- Bewaartermijn: De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.

- Ontvangers van de gegevens: TYPEFORM US LLC, TYPEFORM UK Limited, Amazon Web Services Inc.

- Privacybeleid van de verwerker: https://www.admin.typeform.com/to/dwk6gt?typeform-source=www.google.com

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de gegevensverwerker via [email protected].


1. Voorwaarden van derden

Ons Privacybeleid is niet van toepassing op producten en diensten die door derden worden aangeboden. Onze producten en diensten kunnen producten, diensten en links naar websites van derden bevatten. Wanneer u dergelijke diensten gebruikt, kunnen zij uw persoonsgegevens verzamelen. Als zodanig raden wij u aan het hierboven gelinkte privacybeleid van de verwerkers te lezen.


2. Updates van dit Privacybeleid

Wij evalueren dit Privacybeleid regelmatig en kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen aan de wijzigingen in onze diensten. Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te lezen en/of te herzien voor de laatste updates van onze privacypraktijken.

Emma Terms and Conditions "Black Friday Quiz" Challenge

Deze wedstrijd "Black Friday Quiz" wordt georganiseerd en gepromoot door Emma - The Sleep Company (Emma Sleep GmbH, Wilhelm-Leuschner-Str. 78, 60329 Frankfurt am Main, Duitsland). De wedstrijd loopt van 09:00 GMT 24 juli 2023 (Openingsdatum) tot 24:00 GMT 1 november 2023 (de Sluitingsdatum) (samen de Wedstrijdperiode).


1. Wedstrijd en gegevensbescherming: Door deel te nemen aan de Wedstrijd ga je (als Deelnemer) ermee akkoord dat je volledige naam, e-mailadres, adres, mobiel nummer (indien opgegeven) en woonplaats door Emma - The Sleep Company worden gebruikt voor de uitvoering van deze Wedstrijd en voor het ontvangen van marketingcontact als je als Deelnemer hebt gekozen voor opt-in.

Emma - The Sleep Company kan om meer persoonlijke informatie vragen voor zover dat nodig is om de prijs uit te reiken. U gaat ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens door Emma - The Sleep Company worden gebruikt om de Wedstrijd uit te voeren. Alle persoonlijke gegevens die door Emma - The Sleep Company worden verzameld, zullen worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Emma - The Sleep Company.

Uw e-mailadres en alle andere persoonlijke gegevens die u als Deelnemer aan deze Wedstrijd verstrekt, worden uitsluitend door Emma - The Sleep Company gebruikt en verwerkt ten behoeve van de organisatie en het beheer van deze Wedstrijd en voor marketingcontact. Emma - The Sleep Company zal uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid.

Vragen, opmerkingen of klachten over de Wedstrijd moeten worden gericht aan [email protected].


2. Hoe deel te nemen aan de Wedstrijd: Om deel te nemen aan de Wedstrijd moet je als Deelnemer:

a. alle vragen op het deelnameformulier invullen;

b. bereid zijn om je volledige naam, e-mailadres en woonplaats bekend te maken voor deelname aan de Wedstrijd;


3 Geschiktheid: Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Wedstrijd, moet je als Deelnemer:

a. achttien (18) jaar of ouder zijn; en

b. inwoner zijn van Netherlands.

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, bevestig je als Deelnemer dat je hiervoor in aanmerking komt en aanspraak kunt maken op de Prijs. Emma Sleep kan van jou, de deelnemer, verlangen dat je bewijst dat je inderdaad in aanmerking komt voor deelname aan de wedstrijd.

De volgende personen zijn uitgesloten van de wedstrijd

1. werknemers van Emma - The Sleep Company;

2. werknemers van agenten of leveranciers van Emma - The Sleep Company die professioneel verbonden zijn met de wedstrijd of de administratie ervan; of leden van de naaste familie of huishoudens van (a) en (b) hierboven.

Emma - The Sleep Company behoudt zich alle rechten voor om u als Deelnemer te diskwalificeren als uw gedrag in strijd is met de geest of bedoeling van de Wedstrijd.

Emma - The Sleep Company accepteert geen wedstrijdinzendingen die:

1. automatisch door de computer worden gegenereerd;

2. in bulk zijn ingevuld;

3. meerdere keren aan de wedstrijd deelnemen

4. ongepaste inhoud bevatten, gewelddadig of asociaal gedrag vergoelijken of aanmoedigen, of aanstootgevend zijn;

5. onleesbaar, onleesbaar, onbegrijpelijk, gewijzigd, nagemaakt, vervalst of gemanipuleerd zijn; of

6. onvolledig zijn.

Emma - The Sleep Company heeft het recht om, naar eigen inzicht, iedereen die op een dergelijke manier handelt uit te sluiten van de Wedstrijd.


4. Hoe de Wedstrijd werkt: De Wedstrijd sluit op de Einddatum van de Wedstrijd. Alle inzendingen voor de Wedstrijd moeten worden ingediend tijdens de Wedstrijdperiode. Inzendingen na de Einddatum van de Wedstrijd worden als ongeldig beschouwd en daarom niet in behandeling genomen.

Geen aankoop nodig.

Slechts één (1) deelname per persoon.

Door deel te nemen aan de Wedstrijd ga je als deelnemer akkoord met deze Algemene voorwaarden.


5. Prijzen: De vijf (5) winnende deelnemers aan de wedstrijd (de Winnaars) ontvangt:

1. één (1) O2 mattress, (1) Emma Wolkenkussen, (1) Emma Hug, and (1) Emma Dekbed. De winnaar kan de maat van de matras en het dekbed kiezen (onder voorbehoud van beschikbare voorraad) en dit doorgeven wanneer er contact met hem of haar wordt opgenomen via e-mail. De Prijs is niet overdraagbaar of verhandelbaar en heeft geen alternatief in contanten.

6. Hoe wordt de winnaar gekozen Elke inzending krijgt een nummer bij ontvangst door Emma - The Sleep Company en één winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle in aanmerking komende inzendingen met behulp van een geschikte online generator van derden. Bij de willekeurige selectie van de winnaar worden geen persoonlijke gegevens gedeeld. De beslissing van Emma - The Sleep Company is definitief.
Op de sluitingsdatum (bekendmaking van de winnaar) wordt per e-mail contact opgenomen met de winnaar.

Alle redelijke inspanningen zullen worden gedaan om de Winnaar eerst per e-mail en vervolgens per telefoon (indien gedeeld nummer) te contacteren, maar als de Prijs door de Winnaar wordt geweigerd of niet wordt opgeëist, of als de Winnaar om welke reden dan ook niet binnen vijf (5) werkdagen na de Bekendmakingsdatum van de Winnaar kan worden gecontacteerd, zal een vervangende Winnaar worden geselecteerd op basis van dezelfde willekeurige selectie en zal deze onder dezelfde voorwaarden worden geïnformeerd. De oorspronkelijke Winnaar en zijn deelname zullen dan verbeurd worden verklaard. Een Prijs kan niet door een derde partij namens de Deelnemer worden opgeëist.


Emma - The Sleep Company moet informatie publiceren of beschikbaar stellen waaruit blijkt dat een geldige wedstrijd heeft plaatsgevonden. Om aan deze verplichting te voldoen, stuurt Emma - The Sleep Company de achternaam van de Winnaar en zijn/haar woonplaats naar iedereen die binnen één (1) maand na de Einddatum van de Wedstrijd een e-mail stuurt naar [email protected]. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw achternaam en woonplaats geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd of beschikbaar worden gesteld, neem dan contact op met Emma - The Sleep Company op [email protected]. In dergelijke omstandigheden moet Emma - The Sleep Company de informatie en winnende inzending toch op verzoek aan de Advertising Standards Authority verstrekken.


Beperking van aansprakelijkheid: Emma - The Sleep Company aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor wedstrijdinzendingen die verloren gaan of vertraagd zijn in het transport, ongeacht de oorzaak, inclusief maar niet beperkt tot defecte apparatuur, technische storingen, netwerk- en computerhardware of -software.


Voor zover wettelijk toegestaan is Emma - The Sleep Company in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van het in ontvangst nemen van de prijs, tenzij dit is veroorzaakt door nalatigheid van Emma - The Sleep Company. De wettelijke rechten van de Deelnemer blijven onaangetast.

Rechten van Emma - The Sleep Company: Emma - The Sleep Company behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Wedstrijd te annuleren, te wijzigen of te vervangen als de Wedstrijd, redelijkerwijs handelend, niet kan worden uitgevoerd zoals gespecificeerd.

Emma - The Sleep Company behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde, in het geval dat omstandigheden buiten haar macht dit onvermijdelijk maken.

Als er enige reden is om aan te nemen dat deze algemene voorwaarden zijn geschonden, kan Emma - The Sleep Company zich naar eigen goeddunken het recht voorbehouden u uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.